Radio Tiểu Lạc | số 3 | Viết cho ai đó gần đây lòng đau khổ

Radio Tiểu Lạc | số 3 | Viết cho ai đó gần đây lòng đau khổ 写给最近心里很苦的人
Chia sẻ

Radio Tiểu Lạc | số 3 | Viết cho ai đó gần đây lòng đau khổ

Radio Tiểu Lạc | số 3 | Viết cho ai đó gần đây lòng đau khổ 写给最近心里很苦的人

Nguồn: 小洛 Tiểu Lạc

Nội dung:

嗨,各位,晚上好,我是小洛。

今天想要跟大家分享的文章,是想要送给那些,心里总是有着难硬苦衷的朋友。

活在这个世上,每个人都会有一些难言的苦衷,除了自己谁都无法感同身受;每个人也都有一些隐匿的伤痛,除了独自沉默再无其他方法。白天,我们打扮的光鲜亮丽,在所有人面前笑意盈盈,可到了夜晚,一个人独处的时候,未必就不会流泪哭泣。人心都是很脆弱的,很多心酸和委屈,不是我们麻木了,也不是我们不在意,更不是我们不会喊疼,而是我们不知道怎么说,或是不知道和谁说。

你脸上的云淡风轻,其实是你悲伤的掩盖,你若无其事的微笑,其实是你假装的坚强。没有人知道,多少次你竭力隐藏着委屈,逼着自己坚强,多少次你拼命忍住的泪水,只能在深夜里痛哭。但你所有的坚强和隐忍真的让你足够强大了吗,好像并不是,只是在这个世界里,你实在是太孤单了,你的身边空无一人,只能依靠自己,也不是你真的坚强,而是身边没有人帮你扛,泪谁,只能自己擦,痛苦,也只能自己忍,别人根本不在乎你是否累,更不在乎你是否真的受了伤,他们好像只在乎你能够带来的结果和价值,没有人关心你一个人苦熬过的夜。

Radio Tiểu Lạc | số 3 | Viết cho ai đó gần đây lòng đau khổ 写给最近心里很苦的人
Radio Tiểu Lạc | số 3 | Viết cho ai đó gần đây lòng đau khổ 写给最近心里很苦的人

所以,我多想能有一个人,懂你所有的心酸,疼你所有的委屈。春光如此明媚,为何只有你一人在苦熬?这世上幸福快乐的定义有很多种,我只希望你能找到一个温暖的怀抱,能有人感受你无人知晓的孤独,拥抱你难以言说的酸楚,安慰你一个人孤单前行的坚强,用他的柔情抚慰你的伤痛,希望他的微笑能赶走你的阴霾,他的真诚能驱散你的寒冷。他的真心,能抚平你的心伤。余生很长,世界很冷,要和疼自己、懂自己、暖自己的人在一起,不必再一个人伪装着坚强,独自硬撑,也不必再一个人强颜欢笑,咽下所有的苦楚。

愿余生,有人能够懂你坚强下你的脆弱,知你冷暖,懂你悲欢,能在你最需要的时候给予你最踏实的拥抱。愿你也能找到这样一个人,他是你的软肋,亦是你的铠甲,在他面前,你可以卸下所有的防备,想哭就哭,想笑就笑,认识时光时,他对你的感情却永远不变。人世一场,愿有人能冲淡你心里积攒的苦楚,也能为你带来一场平淡却温柔的烟火幸福。

晚安.

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Luyện nghe giọng đọc Tiểu Lạc

Kéo lên trên