Radio giọng nữ 3 | 我懂得珍惜,也舍得放手

Radio giọng nữ 3 | Tôi hiểu cách trân trọng cũng sẵn sàng buông bỏ 我懂得珍惜也舍得放手
Chia sẻ

Radio giọng nữ 3 | 我懂得珍惜,也舍得放手

Radio giọng nữ 3 | 我懂得珍惜,也舍得放手 Tôi hiểu cách trân trọng cũng sẵn sàng buông bỏ

Nguồn: 温月 Ôn Nguyệt

Nội dung:

有这样一句话说得很对:

“在这个手机不离手的年代,不回消息,本身就是一种消息了。”

深以为然。鞋子不合适不必硬塞,否则磨了自己的脚,

心里没你的人不必讨好,因为在对方看来只是打扰。

人与人之间就是,手心捂手心,捂不热就离分;人心换人心,换不来就死心。

该珍惜的,绝不辜负,该走的,绝不强求

Radio giọng nữ 3 | Tôi hiểu cách trân trọng cũng sẵn sàng buông bỏ 我懂得珍惜也舍得放手
Radio giọng nữ 3 | Tôi hiểu cách trân trọng cũng sẵn sàng buông bỏ 我懂得珍惜也舍得放手

正如阿桑在《一直很安静》里面唱道的:

“以为自己要的是曾经,却发现爱一定要有回应。”

得不到回应的热情,要懂得适可而止,及时止损,才是面对感情成熟的表现。

没有回音的山谷,是不值得纵身一跃的。

感情就像篝火,倘若你一直在炉边烤火,又怎么会觉得冷呢?

倘若一个人真心在乎你,又怎么会让你感觉不到呢?

好的关系都应该是双向奔赴的,没有回应的热情终究会被消耗殆尽,一厢情愿的独角戏,注定走不了多远。

遇人不淑,放手就是进步;识人不善,离开就是勇气。

越是苦苦纠缠,就越容易作茧自缚。

坚信任何人对我们来说,有了能使生命锦上添花,失去了,我们的生命也很完整。

余生很贵,把最真的心,留给值得的人。

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên