Nhụy Hy 2021 | số 55 | Đây chính là lí do mà bạn cứ yêu mãi mà vẫn không thể kết hôn được

Nhụy Hy 2021 | số 55 | Đây chính là lí do mà bạn cứ yêu mãi mà vẫn không thể kết hôn được 这就是你一直谈恋爱却结不了婚的原因
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 55 | Đây chính là lí do mà bạn cứ yêu mãi mà vẫn không thể kết hôn được

Radio Nhụy Hy 2021 | số 55 | Đây chính là lí do mà bạn cứ yêu mãi mà vẫn không thể kết hôn được 这就是你一直谈恋爱,却结不了婚的原因

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

前两天听歌,评论区里看到了一句话: 

” 爱会将我们变成锋利的样子,在磕磕绊绊中伤害到彼此。 ” 

我不知道你会不会也有相同的感觉,面对一个喜欢的人,我们总是会莫名的贪心。

在两个人相处的时候,总是希望对方满怀爱意,时刻惦记自己、联系自己。

总是奢望对方的一言一行,都不能脱离自己的视线,一举一动都渗透着对自己的关心。

但久而久之,太过用力的爱,反而将对方推得越来越远。

前两天和朋友一起吃饭,他抱怨说,自己的女朋友总是一天24小时要求他随时待命。

刚好吃饭那会儿他手机没电,就放前台借用别人的充电器去充。

等吃完饭回来之后,一拿起手机,发现自己有几十个未接来电,微信里全是女朋友质问他 ” 你为什么不接电话 “。

朋友赶紧把电话拨过去,对方明明开机却是不接电话。

他以为女友出了什么事儿,于是火急火燎地赶回家,到家之后发现她坐在沙发上,瞪圆了眼睛望着他。

一进门,姑娘就扯着嗓子要求他回答 ” 你去哪了 ” 、 ” 和谁去的 ” 、 ” 为什么不回我信息 ” 、 ” 怎么回来这么晚 ” 、 ” 你是不是不爱我了 ” 一连串的问题。

后来,朋友耐着性子把女友哄好,但心里的窒息感和压抑久久未能消散。

其实,再要好的感情,再亲密的关系,都需要给自己留下个人的空间,给对方喘息的余地。

Nhụy Hy 2021 | số 55 | Đây chính là lí do mà bạn cứ yêu mãi mà vẫn không thể kết hôn được 这就是你一直谈恋爱却结不了婚的原因
Nhụy Hy 2021 | số 55 | Đây chính là lí do mà bạn cứ yêu mãi mà vẫn không thể kết hôn được 这就是你一直谈恋爱却结不了婚的原因

在我们家楼下的小区里,经常聚集着很多的大爷大妈。

老大爷在凉棚底下,围坐在一起下象棋;老大妈就经常在不远处,聚在一起说闲话、带孙子。

等到中午的时候,大妈先上楼做饭,等到做好饭之后,叫大爷上去吃。

大爷们下棋喝茶,大妈从来不掺和;大妈们什么时候散步聊天、什么时候做饭,大爷也从不指点。

他们都有着各自的兴趣爱好,等到该回家的时候,自然就会回去。

明明他们相聚的地方并不远,但是他们专心做着自己的事,从来不会挪步到另一个人身边。

我曾经问过其中一个大妈: ” 为什么不多和大爷在家里说会儿话,多陪伴彼此一会儿呢? ” 

大妈说: ” 两个人生活了一辈子,哪有那么话能聊。 ” 

说着,指了指不远处正在下象棋的大爷说: ” 你看,只有让他做自己喜欢干的事儿,他才真正的开心。 ” 

大妈还说: ” 只有我们俩到处说说话,每天有固定的一小会儿时间离开对方,接触接触别人,我们才会有更多的话题,回到家也正好变成餐桌上的话。 ” 

我记得看过一部电影叫《十二夜》,讲的是一对年轻男女的恋爱轨迹。

电影当中,女主珍妮总是处处缠着男朋友。

她会事无巨细地给他买好内衣裤,时刻记挂着他,还会不断地询问他 ” 你饿不饿 ” 、 ” 吃了没 ” 、 ” 觉不觉得累 ” 。 

但在珍妮全方位包围的爱里,对方并没有感受到被关心和尊重,反而更多的是打扰,侵犯。

时间一长,男生对这样的感情,感到厌烦。两个人遗憾分手。

或许感情中的我们,都曾经误以为,只有时时刻刻与对方见面,才能保持两个人的感情不断联、不变。

但后来,我们才发现,步步紧逼,寸步不离的感情,只会让人想要逃离。

所以,给自己和对方都制造一些私人空间,给两个人的感情,都留一下喘息的余地巴。

希望我们都能遇到一段刚好的感情,不紧不慢,有长有短,度过一朝一夕,一年又一年,永远有话聊,有事儿做,也永远不对彼此,感到厌倦。

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên