Nhụy Hy 2018 | số 7 | Người tôi yêu có một nhược điểm: Không yêu tôi

Nhụy Hy 2018 | số 7 | Người tôi yêu có một nhược điểm: Không yêu tôi 我爱的人有个缺点:不爱我
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 7 | Người tôi yêu có một nhược điểm: Không yêu tôi

Radio Nhụy Hy 2018 | số 7 | Người tôi yêu có một nhược điểm: Không yêu tôi 我爱的人有个缺点:不爱我

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (Nhụy Hy năm 2018)

Nội dung:

你爱过一个不爱你的人吗?你在这段感情里一定受过很多委屈吧?

你全心全意的付出不被重视,你百分之百的关心不被接受,或者还要看着对方牵着另外一个人的手,说着你最想听到的话。

女人在爱情面前智商为零这句话一点都不假。

我的朋友小雅昨天又去告白了,这已经是她三年里四次不顾所有人的反对对同一个男生告白。自从三年前喜欢上那个男孩之后,她就没有放弃过。

也许对很多人来说,喜欢一个人三年并不算很长,但在我们眼里,小雅的这三年,特别长。因为在这段单恋里,她有太多心酸。

她看着那个男生分手、恋爱、再分手,听着那个男生对自己说着不留情面的话:” 你为什么一定要喜欢我,难道没有别人了吗? ” , ” 做朋友还能考虑,做情侣真的不行 ” , ” 喂,你放弃吧,你真的不是我喜欢的类型,不管再过几个3年,我们都不会给你在一起。 “

Nhụy Hy 2018 | số 7 | Người tôi yêu có một nhược điểm: Không yêu tôi 我爱的人有个缺点:不爱我

这些外人看来很伤感情很伤自尊的话,这个姑娘听了三年她依旧没有放弃,以至于我们觉得小雅这次还是一样的,她会越挫越勇,但这一次她没有那么坚强。

我们在KTV等她,她进来的时候,看起来没有第一次失败那么难过,也没有像后来两次一样,振奋地喊着她不会放弃。她像什么都没有发生过一样地坐在我身边,别人问她什么,她就只是笑笑。

只是,当所有人都走了以后,她拉着我哭,她跟我说,她要放弃了,她说: ” 我其实可以再爱他好多个三年,但没有用。 “

我们不怕付出,就怕一直付出却得不到丝毫的回应。

也许会有很多人觉得小雅是没事儿找事儿,真的没有必要这样,可是所有的道理其实大家都明白,有时候,不是自己真的伤透了,又怎么能真彻底放手。

工作可以加倍努力,终究会有成就和进步,遇到困难,可以咬牙坚持,终究会迎来美好。可是感情不一样,它不是努力了、坚持了,就会有好结果的。

所以,尽管放弃特别难,但再难,你也要在一段没有结果的感情面前,放手,我们真的不可以揪着一段不可能的感情不放。

没有谁非要谁不可,你为什么非要为难你自己呢,你放下错的,你才能真正的开始更好的。

前段时间看电视剧《创业时代》,里面温迪的感情线一直牵动着我。大结局的前一集里,当她决定放下,去和她爱的人告别的时候,我看得特别难过。

当她哭着说出,郭鑫年,我想再抱你一次的时候,我突然就特别心疼这个原本觉得有点招人烦的姑娘。

也许那一刻她打算告别的那一刻,我觉得她特别好看,比之前任何时候都好看,虽然还爱着,但是却选择放下了,成全对方,放过自己。也是她转身离开的时候,我觉得对方变得不再讨厌她了。

我不记得在哪里看到过一段话说: ” 等不到的人,就别等了。爱不到的人,就别爱了,你勉强的样子,真的不漂亮。 ” 

希望你好好爱自己,不要让自己在那段得不到的爱情里受尽委屈,我想跟你说:你值得有个人,好好来爱你。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên