Sách nói | số 5 | Nhỡ như không gả được cho anh

Sách nói | số 5 | Nhỡ như không gả được cho anh要是没有嫁给你
Chia sẻ

Sách nói | số 5 | Nhỡ như không gả được cho anh

Radio Sách nói | số 5 | Nhỡ như không gả được cho anh 要是没有嫁给你

Nguồn: 壹点灵 | Nhất Điểm Linh

Giọng đọc: 小美 | Tiểu Mỹ

Nội dung:

总会有一个、几个,甚至千百个男人,你认识或是不认识的,是同学、朋友或是朋友的另一半,你心里想:“要是嫁给他,我宁可孤独终老。”

只有一个人,你心里想:“要是没有嫁给他,我宁可孤独终老。”

可是,后来的后来呢?你没有嫁给你打心底里瞧不起和无法爱上的那些男人,但你也没嫁给你曾经跟自己说要是没有嫁给他,你宁可孤独终老的那个人。

单恋也好,相恋也好,终于还是撤了、分了,你嫁给另一个人,或者一个人过日子。谁也可以没有谁,这句话听起来多么苦涩?却比许多甜蜜的情话真实而恒久。说过只肯嫁的那个人,最终只是茫茫人海中的某个人。

Sách nói | số 5 | Nhỡ như không gả được cho anh 要是没有嫁给你
Sách nói | số 5 | Nhỡ như không gả được cho anh 要是没有嫁给你 

当时不管是两厢情愿抑或自个儿想得美,都过去了,可那又有什么关系呢?生活还是要继续。我们不再相爱、相爱却没能一起,又或者是你不爱我也好,都什么时代了,谁会为一个人独身终老?若是独身,也不是刻意的。

曾经那样死死地爱着一个人,愿意倾尽所有去换他的爱,甚至为他生儿育女,一切世俗的东西都可以不要,只要在一起就好,后来却变了。

人总是会变的呀!所有的执迷终成往事,所有的心碎也会过去,擦干眼泪,走出那一步,才知道世界很大,生命很短,要是没有嫁给你,那是另一个我、另一种人生,那我就安然接受,尽量走漂亮些吧。

5444bb875ac94884902eb36636a75d46

曾经那么执拗地想嫁给一个人,是当时年少还是爱疯了?就像小女孩说长大后谁也不嫁,要嫁给爸爸,等她长大了,她嫁的是另一个人,像她爸爸,或者完全不像。

爱一个人爱到想嫁给他的那一刻,将永远留在记忆里。当你老了,想起当时年少的迷恋爱情的自己,你会皱着眼睛微笑回首,那个你曾想和他永远过下去的人,也已经如你般年老啦,没有嫁给他,谁知道是幸福还是不幸福?

多少人,留了在回忆里,却没能留在生活里,不相守,就相忘吧。各自上路,一个人、两口子或是一家子,各自精彩,拐一个弯,人生自有另一番际遇。许多人的问题是总想勉强,勉强不了别人也要勉强自己。结不成的婚不一定就不幸福,结得成的也不见得从此江湖终老。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên