Nhụy Hy 2023 | số 89 | Trồng hoa trong tâm, đời mới không hoang vắng

Nhụy Hy 2023 | số 89 | Trồng hoa trong tâm đời mới không hoang vắng 在心里种花人生才不会荒芜
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 89 | Trồng hoa trong tâm, đời mới không hoang vắng

Radio Nhụy Hy 2023 | số 89 | Trồng hoa trong tâm, đời mới không hoang vắng 在心里种花,人生才不会荒芜

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

《奇葩说》里有一段话:

” 我们人类的发展史,就是一段压抑欲望的历史。

在以前,世界上有两种人:一种奉行着采集文明,想吃果子了马上就摘下来吃,当时就能获得快乐,但这种人最终会被淘汰;

活下来的是我们这些不快乐的,压抑了欲望的种地的人,我们在春天播种,等秋天收获。

所以人生是一个漫长的过程,能够走到最后的,往往是那些沉得住气的人。

吉姆·罗恩曾在书中写过一句话:

他说:” 大多数人都高估了自己一年内能做到的事情,也低估了自己十年内能做到的事情。”

深以为然。

刚工作的那年,因为喜欢写作,我结交了很多朋友。那时候问到梦想,几乎每个人的人生目标都是要出一本书。

可是没想到,现在六年过去了,大多数的人已经不再动笔写作了,更别谈出书;

只有个别人,还依然在坚持写作,并且在这几年陆陆续续出了好几本书,实现了当年的梦想,也在某种程度上实现了财富的自由。有时候真的很感慨,当年好几个才华横溢的写作者竟然写了一年就放弃了,而当年并不被看好的人却坚持到现在。

可能真正拉开人和人之间差距的,并不是所谓的天赋,而是发自内心的坚持。

前段时间我跟一个去年出书的女孩儿聊天,我问她:你这些年都是怎么坚持下来的?

她的一番话,让我特别佩服。

她说, ” 写作在某种程度上和种地其实很像,需要花很长的时间来耕地、播种、施肥、除草,然后等它长大。

这个过程当中,你可能会遇到大风、可能会遇到暴雨,但是只要种子向下扎根得足够深,最后就一定会开出花来。

坚持自己喜欢的东西也是一样,只要一直在这条路上深耕,你就会看到果实。”

只是很多人,没有耐心等一颗种子生根、发芽、开花、再结果。

大家在追求一些即时满足的东西,却忘记了,真正的成功往往需要延迟满足。

Nhụy Hy 2023 | số 89 | Trồng hoa trong tâm đời mới không hoang vắng 在心里种花人生才不会荒芜
Nhụy Hy 2023 | số 89 | Trồng hoa trong tâm đời mới không hoang vắng 在心里种花人生才不会荒芜

就像有一句话说:

” 人在天赋上的差距并不大,但最终的成就却相去甚远。除了境遇、运气,最根本在于有些人走在了追求多巴胺的路上,而有些人却选择了内啡肽。”

多巴胺的快乐是一种表层的快乐,它容易获得,但持续时间非常短,比如吃零食、玩游戏、刷短视频。

而内啡肽的快乐则是一种延时的快乐,是通过自我控制,经历过一些痛苦之后才能带来的,它持续的时间更长久。

罗翔老师曾经问网友一个问题,他说:” 你是喜欢看言情小说,听爆笑段子,还是喜欢读莎士比亚?”

很多人选择了前两者。

后来他又问:” 如果选一个留给孩子呢?”

几乎所有人都选择了莎士比亚。

” 因为所有的爽都是瞬间的东西,人类真实的快乐是恒久的努力。 “

生活中很多事情会让我们获得短暂的满足,但这些行为很难带来真正长久的快乐。

而那些真正的快乐,往往都要经过长久的努力,忍受长久的痛苦才能得来。

你知道这个社会的可悲之处就在于,弱者沉迷多巴胺,强者追求内啡肽。

选择多巴胺还是内啡肽,也许在一天之中你看不出来区别,但是把时间拉长至一年、五年、十年,你就会发现,这两种选择会造就两种完全不同的人生。

所以有人说, ” 多巴胺让你快一时,但内啡肽能让你快乐一世。 “

也许我们做不到强者那样的自律,但至少别让低级的快感,拖垮了你的人生。

偶尔享受你的多巴胺,但请长久的追求内啡肽。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên