Nhụy Hy 2021 | số 62 | Biểu hiện của một người thay lòng

Nhụy Hy 2021 | số 62 | Biểu hiện của một người thay lòng 一个人变心的表现
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 62 | Biểu hiện của một người thay lòng

Radio Nhụy Hy 2021 | số 62 | Biểu hiện của một người thay lòng 一个人变心的表现

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

李荣浩曾经在《年少有为》当中唱:

” 假如我年少有为不自卑,懂得什么叫珍贵,那些美梦,没给你我一生有愧。 ” 

年少的时候,对待感情,我们总是抱有太多不切实际的期待,以为两个人相爱,彼此间坚定不移,轰轰烈烈就够了。

后来才知道,爱情需要柴米油盐,再好的感情,也会被生活里的争吵和冷战消磨无几。

Nhụy Hy 2021 | số 62 | Biểu hiện của một người thay lòng 一个人变心的表现
Nhụy Hy 2021 | số 62 | Biểu hiện của một người thay lòng 一个人变心的表现

我上周逛超市的时候,遇见了一对中年夫妻,男主执意要在生鲜区买一个新鲜的榴莲,但妻子却抱怨着超市里的水果比菜市场贵,硬是把丈夫手里的榴莲放了回去。

或许是丈夫对妻子的 ” 抠门 ” 原本就有千万种不满意,又或许是丈夫的面子一时就没有挂住,脾气一急,他转头对妻子大喊了一句说: ” 不就省几块钱吗,整天瞎折腾,真是受够了这种日子。 ” 

妻子好像见惯不惯,只是跟在丈夫身后小声嘟囔着: ” 你以为我想吗? ” 妻子嘴上强装着不在意,但脸上,已经泛满委屈。

曾经,我们也不懂中年人的吝啬,笑着说他们没有风花雪月,只有一地鸡毛和斤斤计较。

直到长大后也经历了感情,看到因为彩礼不满意而被强拆的感情,因为彼此间学历、经济不对等,在婚姻前望而却步的男男女女,以及一个想要未来,一个想要陪伴的异地夫妻。

我们才懂得,世间感情,都是两难,选择爱情,就要扛得起生活;选择了生活,也就没有多余的力气再幻想爱。想起曾经看过的某部电影,看到一句话: 

” 后来我才发现和喜欢的人在一起,除了喜欢,没有一件顺心的事,和不喜欢的人在一起,除了没有喜欢,什么事情可以轻松。 ”  

感情里,不是喜欢就能胜过所有道理,唯有做好一起吃苦,福祸与共的勇气,才能让 ” 白头到老 ” 不只是说说而已,也不会在生活的压力面前,变得摩擦不断,敏感多疑。

彼此谅解,互相扶持,才能让两个人坚定地走下去。

我相信,那个向妻子发脾气的大叔,本意并不是对妻子有诸多抱怨,而是自责没有给她更好的生活。

或许在他心里,就像歌里唱的那样,有遗憾,心疼,不甘,也想要功成名就,不让妻子吃苦。

但愿世间相爱的人,粗茶淡饭也乐此不疲,也愿大家都能谈一场,无关物质与利弊的恋爱,两个人一起风风雨雨,但日子总会慢慢好起来。晚安。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên