Nhụy Hy 2018 | số 9 | Đời người rất khó, thế nhưng đừng quên là phải dũng cảm

Nhụy Hy 2018 | số 9 | Đời người rất khó thế nhưng đừng quên là phải dũng cảm 人生很难但别忘了勇敢
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 9 | Đời người rất khó, thế nhưng đừng quên là phải dũng cảm

Radio Nhụy Hy 2018 | số 9 | Đời người rất khó, thế nhưng đừng quên là phải dũng cảm 人生很难,但别忘了勇敢

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (Nhụy Hy 2018)

Nội dung:

昨天临睡前,我看到这样一个让人特别难过的故事: ” 下午去医院,对面一位农民工,病情可能严重,但是没钱做CT,他对医生说他没有钱,得等工头下个月发工资,他才有几百块钱可以做检查。

出了门口,看到他老婆一个人在外面一边哭一边打电话借钱,那一瞬间我自己也差点哭了。走的时候,我拿了点钱给他们,希望他们能尽快好起来,人间真难。 ” 对啊,人间真难,但我还是想要你能勇敢。 

我知道你也一定有经历过生活中的难,它可能是你刚工作时毫无头绪的方案,也可能是你生病时只能一个人承担的心酸。很多看来没有来由的难过,可能只是因为别人无意间说过的一句 ” 你还好吗? “

我想起了刚来北京的时候,租过几百块一个月的床位,也看过凌晨五点北京的样子。北京的冬天很冷,夏天很热,后来我把第一个月的工资全部都交成了房租,那时候我总担心自己很难再坚持下去。

Nhụy Hy 2018 | số 9 | Đời người rất khó thế nhưng đừng quên là phải dũng cảm 人生很难但别忘了勇敢
Nhụy Hy 2018 | số 9 | Đời người rất khó thế nhưng đừng quên là phải dũng cảm 人生很难但别忘了勇敢

但那些自己以为挺不过来的日子,我总是会想到那句话: ” 如果我可以和今天抗衡,那以后一定也可以。 ” 所以,希望所有成年人的世界里那些想不到的心酸,最后都成为让你更完整的勇敢。

你也一定有经历过生活中的小确幸,它可能是陌生人一句真诚的问候,也可能是朋友在见到你之后的一个拥抱。那些不经意间的小确幸,让我们有了无数个感动和幸福的可能。

我想感谢所有的善意,感谢食堂阿姨在早餐里多添的饭菜,感谢朋友在凌晨发来的生日祝福,感谢爸妈在周末打来的电话,感谢好多好多人。人间很难,但人间值得,我们真的不必难过。

《千与千寻》里有句话说: ” 不管前方的路有多苦,只要走的方向正确,不管多么崎岖不平,都比站在原地更接近幸福。 ” 

你看生活的真相里有数不清的残酷,也有说得出的幸福。希望你看清生活的真相之后,依然热爱生活。我们每一个人都是平凡世界里的英雄,有期待,也有理想,有难以企及的远方和遥不可及的梦想。

知乎上有一个问题: ” 你什么时候觉得生活很难? ” 这个问题有四千多个回答,一万多人关注,浏览量达到了七百多万。评论里的答案赤裸裸地展示着人生百态,被赞最多的一个回答是:” 离家千里,出了地铁口,万家灯火。 “

我特别能理解他的感受,一个人在外漂泊,没有人可以依附,没有地方可以停靠。可到最后,你还有自己。你要去和孤独抗衡,也只有抗衡,才能让你更强大。

希望你看清生活的真相之后,依然热爱你的生活。人间值得,值得你去活出你自己,那些你执着过的爱情,你去过的地方,你追过的梦想,都会一点一点完整你的人生。

所以,你不必因为看清楚未来的前程而感到慌张,也不必因为看不清以后的方向而感到迷茫。

你有被现实颠倒过的凌乱,也有被生活温暖过的惊喜,但无论怎样,我希望你在经历了生活的苦之后,在看清了生活的真相之后,还能够热爱你的生活。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên