Luyện nghe tiếng Trung số 8 | 女人想你了,微信上会给你发这几句话,别傻傻的看不懂

Luyện nghe tiếng Trung | 女人想你了,微信上会给你发这几句话,别傻傻的看不懂
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung | 女人想你了,微信上会给你发这几句话,别傻傻的看不懂

Radio Luyện nghe tiếng Trung | 女人想你了,微信上会给你发这几句话,别傻傻的看不懂 Nếu một người phụ nữ nhớ bạn, cô ấy sẽ gửi cho bạn những lời này trên WeChat, đừng ngớ ngẩn tỏ ra không hiểu

Giọng đọc: Nhất Nghiệp Tiên Sinh 一业先生

Nội dung video:

微信,不是信,但是却比写信便捷很多。

想说的话说了,不用再苦苦等待对方的回信。

过去一封信,翻山越岭,对方收到就是一周以后,那个时候表白自己,内心忐忑的时间很长很长。

如今表白自己,瞬间对方就能收到你的信息。

想联系的人,随时随地都能联系。有时候我们不说思念,却会把这几句话挂在嘴边。

“干嘛呢?有空吗?”

当一个女人问你有没有空,其实是想和你聊聊天。

嘴巴里没有说思念,心里面却少不了惦念。因为惦记,才会时常的问对方在干嘛,如若在忙,就懂事的不打扰;如若有时间,就想霸占对方的空闲。

唯有真的把一个人放在了心里,才会想着每天都去联系,这种联系,是因为整日里惦念,已经成了一种生活中不可或缺的习惯。

当你把联系一个人,当成了习惯,那么他一定是你生命中很重要的组成部分。

“想我了没?”

当一个女人,问你想不想她,其实就是在表白自己。

当她问你有没有想她,其实就已经在告诉你,她想你了。

女人唯有想着男人,念着他,才会问他,有没有想自己。心里有情愫,想要让对方惦记,才会主动提及!

当一个女人,问你想没想她,其实是想让你主动的表达自己。

如若你心里有她,不放大胆一点;如若你心里没她,学会委婉的拒绝。不要模棱两可,不要忽冷忽热,一定要尊重对方的感情。

Luyện nghe tiếng Trung | 女人想你了,微信上会给你发这几句话,别傻傻的看不懂
Luyện-nghe-tiếng-Trung-女-人-想-你-了-微-信-上-会-给-你-发-这-几-句-话-别-傻-傻-的-看-不-懂

“一起吃饭吧,就去你爱吃的那家。”

一个女人经常邀约你,一起吃饭,并且去的地方,是你爱吃的那家。

其实她这种做法,有一点取悦你的意思。

想要陪着你,你爱吃什么就吃什么,她这样温柔的性格,就是在和你刨白她自己。

有些女人,总是考虑你的感受,顾及你的喜忧,甚至对你小心翼翼,她对你的感情,一定很深厚。

因为特别在乎你,才会想要讨好你,这种讨好,没有多少刻意,而是习惯成了自然。

我们在乎一个人,总是为对方考虑多些,尊重对方的喜好,并且努力去适应他的习惯。这,都是很喜欢的表现。

“你喜欢谁?”

当一个女人对你很熟悉,明知道你没有喜欢的人,仍旧追着你问,到底喜欢谁!

其实她是希望你说,你喜欢她。

没有无缘无故的问候,尤其是那句话,还是涉及你的心事的,对方一定是想要表白自己,却又不知道如何开启话题。

问你有没有喜欢的人,其实也是在打探你,对她有什么感觉。当一个女人总是追问你,有没有喜欢的人,她心里一定是喜欢你的。

当然,有时候也是一种试探,如若你没有喜欢的人,她可以努力,如若你说了别人,她保持距离。

当女人问你喜欢谁,并且不是偶然问候,而是问了很多次,那么她一定是特别希望,你喜欢她的,别装着不明白。

Nghe giọng nam tiếng Trung

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên