Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ,3 mặt này càng lạnh, đàn ông càng bám dính lấy bạn

Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ,3 mặt này càng lạnh, đàn ông càng bám dính lấy bạn 女人,这三个方面越冷,男人越黏你
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ,3 mặt này càng lạnh, đàn ông càng bám dính lấy bạn

Radio Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ,3 mặt này càng lạnh, đàn ông càng bám dính lấy bạn 女人,这三个方面越冷,男人越黏你

Giọng đọc: Nhất Nghiệp Tiên Sinh 一业先生

Nội dung video:

有句话是这么说的:

“被偏爱的,都有恃无恐。”

男女之间的关系,往往就是这个样子。

一旦付出不对等,那个被偏爱的人,就会变得越来越不在乎。

女人想要男人更加黏自己,就应该在适当的时候,表现得冷淡一些。

他不在乎你时对他冷一点

有的男人,明明自己对感情一点都不上心,却总是要求女人要对自己好一点。

对于这样的男人,最好的办法,就是不要搭理他。

爱情,本来就是相互的。

你无微不至地关心我,那我肯定也会对你特别用心。

你总是对我爱答不理,还要对我耍脾气,那么对不起,我也只能冷冷地回应你。

千万不要刻意去讨好那个对你冷漠的男人,你的热心,非但打动不了他,只会让他觉得你真的很好拿捏。

一旦他习惯了这种冷暴力,你就会变得越来越被动,从而陷得越来越深。

当男人不在乎你的时候,你也就不要太把他放心上了。

认真过好自己的生活,等他发现自己实在离不开你的时候,自然会来讨好你。

总是使唤你时对他冷一点

俗话说,好男人都是教出来的,坏男人都是惯出来的。

的确如此。

人是很容易被惯坏的。

如果你总是像宠孩子一样地宠着一个男人,什么活都不让他干,那么久而久之,他就会习以为常。

他会觉得,干家务就是女人的分内之事,等到了那个时候,你想再让他分担一些,就比登天还要难了。

女人想要得到男人的在乎与疼爱,就要学会先爱自己。

不要一味地惯着男人,有些事,就该让他多做点。

特别是当他使唤你的时候,千万不要给他什么好脸色,你越听话懂事,他就越得寸进尺。

相反,你若不听不理,他反而会慢慢改变自己的态度,开始学会尊重与分担。

Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ,3 mặt này càng lạnh, đàn ông càng bám dính lấy bạn 女人,这三个方面越冷,男人越黏你
Luyện-nghe-tiếng-Trung-Phụ-nữ-3-mặt-này-càng-lạnh-đàn-ông-càng-bám-dính-lấy-bạn

快触碰底线时对他冷一点

在一起久了,很多女人都会慢慢忘记自己恋爱的初衷是什么。

渐渐地,男人就会开始变得有恃无恐起来,不断地去挑战女人的底线。

可即便如此,依然还有很多女人会选择原谅,甚至于有的男人已经突破了底线,她们还是会选择委屈求全。

可这样做,到底是为了什么呢?

除了伤害自己,根本什么都得不到啊。

当一个男人,开始在你的底线边缘疯狂试探的时候,你就应该要表明自己的态度。

一定要让他明白,你非常在意,后果十分严重。

只有这样,男人才会重视起来,要不然他就完全不当回事,等做出什么出格的事情,就一切为时已晚了。

女人永远不能忘记,和他在一起,为的是幸福快乐,而不是委曲求全。

都说相爱容易,相处太难。

的确,想要一段感情稳稳地走下去,就一定要多花点心思在里面。

有的时候,甚至还要和另一半斗智斗勇。

该冷的时候,就对他冷一点,他反而会更加离不开你。

Nghe giọng nam tiếng Trung

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên