Đọc sách đêm 2 | Một người đàn ông nếu như không yêu bạn nữa, thường sẽ nhắn tin cho bạn 2 từ này

Đọc sách đêm 2 | Một người đàn ông nếu như không yêu bạn nữa thường sẽ nhắn tin cho bạn 2 từ này 一个男人如果不爱你了就会经常回复你这2个字
Chia sẻ

Đọc sách đêm 2 | Một người đàn ông nếu như không yêu bạn nữa, thường sẽ nhắn tin cho bạn 2 từ này

Radio Đọc sách đêm 2 | Một người đàn ông nếu như không yêu bạn nữa, thường sẽ nhắn tin cho bạn 2 từ này 一个男人如果不爱你了,就会经常回复你这2个字

Giọng đọc: Tiểu Bắc 小北

Nội dung video:

前几天,看到这样一个故事:

一对恋人,交往五年左右,期间一直很和睦,争吵都很少见。

但是有一天,女人忽然提出了分手,这让男人百思不得其解:为什么说不爱就不爱,难道是外面有人了?

然而,女人给出的答案却并非如此。

原来,两个人是异地恋,一开始无论再怎么忙,男人都会抽出时间陪她过周末,还保持着一周至少见一面的频率。

可是越到后来,男人就越来越忙,每次她发消息给他,收到回复最多的一句是“在忙”,然后就杳无音讯。
如果不是她一次又一次的主动,他们甚至会好几个星期不联系也不见面。 可是,一个人主动久了,是会累的;热情长久得不到回应,是会冷的。 一场两个人的爱情电影,演成了一个人的独角戏,注定无法完美结局。 难怪女人到最后选择了放弃这段感情,也放过自己。 男人以为是女人先不爱了,殊不知在这段感情里,先缺席的是他自己。 爱一个人,哪里会舍得让她等,让她失望,让她难过,让她不安。 只有不爱你的男人,才会总是说在忙,才会始终未到场。图片 在这个人人都很忙的社会,时间的确很宝贵,这就决定了每个人都一定会把时间花在自己认为更有价值的人和事上。 在爱你的人眼里,任何有关于你的事情,重要性自然都排在前列,再忙也要抽出时间来爱你,来陪你,来满足你的期待。 可是在不爱你的人眼里,时间花在你身上就是一种浪费,而一句“在忙”就成了他搪塞的最好理由。 所以啊,别傻了,也不必再帮他找借口,安慰自己他是真的在忙,而不是不爱你了。 他或许的确很忙,但是再忙也不差回你消息的那点时间;他只是真的不爱,所以才会对你如此冷淡。
图片
就像电影《他其实没有那么喜欢你》里,酒吧老板说的一段经典台词: “如果一个男人不打电话给你,他是真的不想打电话给你。所以相信我的话,如果一个男人对你好像毫不在乎,那他就是真的对你毫不在乎,没有例外的!” 
张爱玲也曾经说过: “一个人,如果没空,那是因为他不想有空。一个人,如果走不开,那是因为不想走开。一个人,对你借口太多,那是因为不想在乎。” 
你感受到的冷漠,你察觉到的不在乎,你意识到的爱意消散,都不是错觉。 爱一个人是藏不住的,同样的,不爱也是。图片 其实,爱与不爱,情深或浅,身在其中的人感觉是最分明的。 当你明确感受到对方的冷落后,就该意识到,是时候退场了。 毕竟他那么忙,哪有时间来爱你,不如别烦他,把自由还给他。 虽然放手很痛,可你要知道,不爱你的人,今天会在忙,明天也不会有空。

图片
他不是真的日理万机,只是没有时间分给你。 都说等待是最长情的告白,可是无望的等待也是最痛苦的自我折磨。 与其让自己越陷越深,反复受伤,倒不如早日抽身,及时止损。 一辈子很长,一个人走很累,所以才会期待有个人能够同行。 可若是那些你最需要他的时刻,你最无助的瞬间,他都缺席的话,那么有他和没他又有什么两样。 等到他姗姗来迟的时候,你会发现,原来你早就不需要他了。

Đọc sách đêm 2 | Một người đàn ông nếu như không yêu bạn nữa thường sẽ nhắn tin cho bạn 2 từ này 一个男人如果不爱你了就会经常回复你这2个字
Đọc-sách-đêm-2-Một-người-đàn-ông-nếu-như-không-yêu-bạn-nữa-thường-sẽ-nhắn-tin-cho-bạn-2-từ-này


最后,分享一段话:所谓的忙和累,其实都是借口,不在乎才是理由。 因为真正在乎你的人,从来都不忙,真正对你好的人,随时都有空。

Nghe giọng nam tiếng Trung

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên